Obchodní podmínky

DOPLŇUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE KUBEČKA & PROKOP, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ S.R.O.,

pro právní službu spočívající v sepisu, či kontrole realitních smluv, nebo smluv o úschově finančních prostředků a dalších právních službách nabízených na webovém sídle www.chytrauschova.cz a www.realitniadvokatni.cz, dále jen "DOP"

platné od 01.04.2021

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto doplňující obchodní podmínky (dále jen "DOP"), rozšiřují a doplňují všeobecné obchodní podmínky advokátní kanceláře (dále jen "AK)" KUBEČKA & PROKOP, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o. uveřejněné na odkazu https://www.kp-partners.cz/obchodni-podminky-advokatni-kancelare/ (dále jen "VOP") pro právní služby nabízené na webovém sídle www.chytrauschova.cz a www.realitniadvokatni.cz;
 2. Ve věcech neupravených DOP platí VOP. Dohoda mezi klientem a AK má přednost před DOP a VOP.

II.

Vymezení pojmů

 1. "Klient" příjemce poskytované právní služby nabízené prostřednictvím webových stránek www.chytrauschova.cz a www.realitniadvokatni.cz;
 2. "Služba" právní služba spočívající v sepisu, nebo kontrole realitních smluv a sepisu smlouvy o úschově finančních prostředků a dalších právních službách nabízených na webovém sídle www.chytrauschova.cz a www.realitniadvokatni.cz. Služba je poskytována za Cenu na základě závazné objednávky Klienta, která může být přijata a posléze odsouhlasena AK emailem, nebo písemným odsouhlasení poptávky prostřednictvím webového formuláře nebo uzavřením písemné smlouvy;
 3. "Cena" uvedená na webových stránkách obsahuje zejména sepsání standardizované smlouvy na základě objednávky formou průvodního objednacího emailu, která obsahuje zejména obligatorní náležitosti Tato smlouva je navrhována AK a vyplněna na základě prvotního průvodního objednacího emailu od Klienta. Cena za smlouvu se zvyšuje zejména podle počtu úprav a Změn vyžadovaných Klientem.
 4. "Změna" je každé jednotlivé odchýlení od vypracované standardizované smlouvy na základě objednávky formou prvního objednacího emailu od Klienta.

III.

Pravidla poskytnutí právní služby

 1. Cena za Službu uvedená na webové stránce obsahuje zejména sepsání standardizované smlouvy.
 2. Každá jednotlivá Změna ve smlouvě na žádost Klienta je zpoplatněna částkou ve výši 500,-Kč + DPH. Za změnu se považuje i oprava chybného údaje zadaného Klientem, nebo každá jednotlivá Změna již odsouhlaseného znění vytvořené smlouvy. (např. změna částky v úschově, změna bankovního ústavu, změna adres, změna účtů, změna ceny v úschově aj.).
 3. Cena za Službu nezahrnuje daně, soudní poplatky, správní poplatky, prohlášení o pravosti podpisu advokátem, náklady za ztrátu času, cestovné nebo jiné vícenáklady náklady, které mohou vzniknout v průběhu poskytnutí Služby, ledaže jsou zahrnuty v objednávce akceptované AK. Na tyto vícenáklady bude Klient vždy včas upozorněn a budou objednány a účtovány až po jich odsouhlasení.
 4. Cena za Službu nezahrnuje právní konzultaci osobně, telefonicky, nebo prostřednictvím videohovoru nad rámec úvodní komunikace ohledně rozsahu Služby, či komunikaci směřující k objednání Služby. Cena za další právní konzultaci spočívající zejména v telefonických hovorech, osobních nebo virtuálních jednáních se řídí cenou za právní službu uvedenou ve VOP AK.
 5. AK je oprávněna vyúčtovat právní službu kdykoliv v průběhu jejího poskytování, nebo i před jejím poskytnutím. Před poskytnutím Služby je AK oprávněna vyúčtovat právní službu zpravidla vždy, pokud očekává vyšší vícenáklady, nebo vyšší hotové náklady. Cenu za služby je Klient povinen uhradit do 7 dnů po zaslání faktury za Služby. V případě vystavení faktury v před nebo průběhu poskytování právní služby z důvodu vyšších očekávaných hotových nákladů, nebo vyšších očekávaných vícenákladů je oprávněna AK pozastavit práci v souvislosti s právní službou až do úhrady požadované částky Klientem.
 6. Pokud nebude Klient s předem vyúčtovanými vícenáklady souhlasit, může od této Smlouvy odstoupit. AK má právo na uhrazení odměny za Službu, kterou do té doby vykonala.
 7. V případě oznámených víceprací Klientovi spočívajících v rozsáhlejší nebo složitější právní službě, než je Služba popsaná v těchto DOP platí ceny uvedené ve VOP. (např. hodinová cena za právní službu, administrativní služba, ověření pravosti podpisu, ztráta času v souvislosti s pořízením výpisu z listu vlastnictví, atp.)
 8. V případě advokátních úschov poskytovaných v rámci Služby, platí, že pokud je dán rozpor mezi kupní smlouvou, nebo jinou smlouvou, která slouží jako podklad pro smlouvu o advokátní úschově, pro AK je závazná smlouva o advokátní úschově a její ustanovení.
 9. Klient nese odpovědnost za správnost a pravost dodaných podkladů na základě kterých AK vypracovává dokumenty. AK neověřuje správnost a pravost dodaných podkladů.

IV.

Expresní služba

 1. Klient bere na vědomí, že standardní doba poskytnutí jednoduché Služby spočívající v kontrole nebo sepisu realitní smlouvy, či zapracování připomínek, je 5 pracovních dní od dodání všech podkladů, případně písemného návrhu realitní smlouvy. Začátek lhůty standardní doby počíná běžet prvním dnem po obdržení pokynu Klienta a konec lhůty standardní doby je končí půlnocí posledního dne.
 2. V případě výslovného pokynu klienta o poskytnuté právní služby mimo pracovní dobu AK, nebo expresně do 48 hodin, resp. 24 hodin platí zvýšení odměny obdobně dle čl III. odst. 20, 22 a 23 VOP, AK nemusí žádosti Klienta o expresní službu vyhovět.

V.

Prohlášení vlastníka

 1. Termín zpracování této právní služby se vždy řídí dohodou AK a Klienta.
 2. Cena právní služby uvedená v ceníku na webové stránce www.realitniadvokatni.cz je cenou minimální spočívající ve vypracování standardizované dokumentace ze strany AK. Jakékoliv další změny, úpravy, právní porady, rozbory, a to i takové, které vznikly změnami skutečností, které neleží na straně Klienta (například změna vlastníka z důvodu dědického řízení, neohlášená změna adresy, nestandardní doplňující požadavky ze strany KN, atd.), které budou mít v důsledku vliv na složitost a rozsah právní služby, budou zpoplatněny cenami uvedenými ve VOP.
 3. V případě poskytování právní služby, nebo případné geodetické služby na místě samém účtuje advokátní kancelář nebo geodetická kancelář částku ve výši 2.000,-Kč za výjezd a cestovné obdobně dle čl. III odst. 11 VOP

VI.

Ochrana osobních údajů

 1. AK zpracovává běžné osobní údaje zájemců o právní službu, které zájemce vyplní v kontaktním formuláři, a to jméno, příjmení a emailová adresa. Tyto údaje zpracovává AK v souladu s ustanovením čl. 6 písm. f) GDPR, tedy z důvodu svého oprávněného zájmu. Účelem je oslovování zájemců o právní služby s obdobnými právními službami AK.
 2. V souvislosti s tímto zpracováním máte právo na poskytnutí základních informací ohledně zpracování; právo na přístup k osobním údajů; právo na opravu; právo na výmaz; právo na omezení zpracování .
 3. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za výše uvedeným účelem 5 let od poslední vzájemné komunikace, nebo do doby než požádáte o výmaz osobních údajů.
 4. V případě, že nesouhlasíte s tím, jakým způsobem s Vašimi osobními údaji nakládáme, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, kdy kontaktní údaje naleznete zde: www.uoou.cz

VII. 

Závěrečná ustanovení

 1. Klient bere na vědomí, že tyto DOP mohou být AK s účinností pro Služby poskytované mezi AK a Klienty jednostranně měněny. Každá změna těchto DOP je vůči Klientovi účinná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o změně DOP Klientovi prostřednictvím e-mailové adresy prostřednictvím které Klient komunikuje s AK. Klient je oprávněn změnu DOP odmítnout. Toto odmítnutí bude mít za následek ukončení poskytování Služeb AK a Klientovi ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti předmětné změny DOP.

V Praze dne 01.04.2021

KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. František Kubečka, advokát